Veiledningshefte for kontaktpersoner
Veiledningshefte for kontaktpersoner
Previous
Next
Innledning:

Formålet med denne veiledningen er å gi en kort introduksjon til hva som kreves av en kontaktperson, og hvilke rutiner og kontaktpunkter man har til rådighet.

Angstringen lokalt kan være organisert ulikt, og enkelte steder kan også kontaktperson og igangsetter være en og samme person.

Informasjonen som følger videre gjelder bare for rollen som kontaktperson.

Forutsetninger:

Rammen for ditt arbeid som kontaktperson er Angstringens retningslinjer og verdidokument, og det er viktig at du kan stå inne for dette.

Er du usikker, eller får erfaringer som kan utfordre retningslinjene, oppfordrer vi til å drøfte dette med Angstringen Norge.

En kontaktperson skal følge opp den lokale angstringen, og utføre de oppgaver som naturlig faller inn under dens rolle.

Plante

Hovedoppgaver:

Informasjon om selvhjelp i din lokale Angstring:

o   Hva er selvhjelp i Angstringen

o   Hvordan drives selvhjelpsgruppen i Angstringen

o   Hvordan bli deltaker i den lokale Angstringen

o   Svare på eposter

Oppstart av gruppe:

o   Kontaktperson, evt i samarbeid med igangsetter, avtaler intervju. SMS kan være foretrukket metode for å avtale tidspunkt innen man ringer.

o   Gruppen kalles inn når intervjuene er klare og det er nok deltakere. Erfaring viser at det å sende ut en påminnelse 8-10 dager i forveien via SMS for å få bekreftet oppmøte er viktig.

o   Etter gruppen er igangsatt skal navneliste (med epost og telefonnummer) sendes inn til hovedkontoret (spør om dette er OK for den enkelte i intervjuet, på den måten vil de for eksempel kunne få invitasjon til landsdekkende seminar etc).

o   Deretter skal alle intervjuskjemaer og taushetsskjema makuleres.

 

Rutine:

For å få utbytte av å delta i en gruppe, er det viktig at alle får mye og god informasjon om angst og selvhjelp i Angstringen. Det gjør det lettere for den enkelte å ta et valg om Angstringen er veien å gå.

Via Angstringens nettsider kan man finne informasjon om retningslinjer, motivasjonsbrosjyre, Angsten for livet og Har du angst. Vi kan også sende ut informasjon dersom ønskelig, ring i så fall på telefon 22 22 35 30.

Husk – vi sender kun informasjon til den som tar kontakt. Alle som ønsker å gå i gruppe må selv ta kontakt. Vi tar ikke kontakt med personer på oppfordring av andre (hverken pårørende eller hjelpeapparat). Vi kan derimot sende ut informasjon som de kan ta med videre.

Henvendelser fra privatpersoner:

Ø  Det er viktig å presisere at man følger retningslinjene til Angstringen vedrørende hva man svarer på, og hva man ikke kan gi et svar på.

Ø  Vårt utgangspunkt er at vi har erfaringsbasert kunnskap, de fleste av oss er frivillige med egen angst og selvhjelpserfaring. Vi gir derfor ikke råd, uttaler oss om medisinbruk og andre spørsmål knyttet til pasientrettigheter, misnøye med hjelpeapparater og lignende.

Ø  Ved akutt behov kan man henvise til fastlege, legevakt eller psykisk helsetjeneste i kommunen. Undersøk tilbudene i din kommune og lag en oversikt.

Henvendelser fra det offentlige:

Ø  Dersom man får henvendelser om å holde foredrag eller informasjonsmøte kan Angstringen lokalt selv vurdere dette. Forhør deg eventuelt med Angstringen Norge som kan ta stilling til det.

Ø  Media: Avklar med Angstringen Norge før du uttaler deg

Ø  Møter om personlige erfaringer er selvsagt fint å delta på.

Ø  Brosjyreutsendelser kan gjøres lokalt eller send oppgaven videre til Angstringen Norge.

Informasjon internt i Angstringen

Alle invitasjoner til landsdekkende konferanser og igangsetterseminarer sendes ut sentralt fra Angstringen Norge.