Vedtekter Foreningen Angstringen Norge

VEDTEKTER FOR ANGSTRINGEN NORGE 2023         

Kapittel 1

Formål og oppbygning

 • Foreningens Navn:

Angstringen Norge 2023 og hovedsete er i Oslo.

1.2. Formå:

Angstringen Norge 2023 er en medlemsorganisasjon for alle som har erfaringer med angst som begrenser dem i hverdagen.

Vårt formål er:

 • Foreningen har som formål å samle, produsere, videreutvikle og formidle erfaringsbasert kunnskap om angst og grupper startet av frivillige. Målet er brukermedvirkning i eget liv, i gruppene våre, inn mot helsevesenet, utdanningsinstitusjoner, politikere, andre interesseorganisasjoner osv.
 • Vi skal være den erfaringsbaserte stemmen og vinklingen inn på alle nivåer i samfunnet.
 • Vi skal være et knutepunkt og drifte ett nettverk bestående av den lokale Angstringen rundt i Norge, så vi kan bistå, etablere og støtte de lokale foreningene i sitt arbeid.

1.3 Oppbygging:

Organisasjonens oppbygning er følgende:

 • Landsmøtet
 • Sentralstyret
 • Lokallag

Landsmøtet er Angstringen Norge 2023 øverste organ. Sentralstyret er underlagt landsmøtet og er øverste organ i perioden mellom landsmøtene. Lokallagene er organisatorisk underlagt sentralstyret.

Kapittel 2

Medlemskap

Angstringen Norge 2023 er en medlemsorganisasjon for alle som har eller har hatt angst som begrenser dem i hverdagen.

2.1 Typer medlemskap

2.1.1 Hovedmedlemmer

Alle som deltar i en av de lokale gruppene eller bidrar som frivillige. For å være hovedmedlem må man også betale en årlig deltakeravgift.

2.1.2: Støttemedlemmer

Alle andre kan være støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan benytte seg av flere av Angstringen Norge 2023 sine muligheter og de får tilsendt nyhetsbrevet.

2.1.3 Institusjonsmedlemmer

Institusjoner, skoler og organisasjoner kan bli institusjonsmedlemmer. Disse får samme tilbud som støttemedlemmer.

2.1.5 Bedrifter

Bedrifter kan bli bedriftsmedlemmer. Disse får samme tilbud som støttemedlemmer.

2.2 Valgbarhet

Alle hovedmedlemmer som har betalt medlemskontingent for inneværende år, har etter fylte 16 år møterett, tale- og forlagsrett og stemmerett på årsmøtet i lokallag og på landsmøtet. De er også valgbare til tillitsverv i organisasjonen sentralt og lokalt og kan være frivillige.

2.3 Strykning av medlemmer

Medlemmer som ikke betaler kontingent, strykes etter purring innen utgangen av det året regningen skulle vært betalt.

 2.4 Utelukkelse av medlemmer

Medlemmer som handler i strid med gjeldende vedtekter eller på annen måte skader organisasjonen, kan utelukkes fra organisasjonen sentralt og lokalt med karenstid 3 år.

Kapittel 3

Landsmøtet

3.1 Myndighet og innkalling.

Landsmøtet er Angstringen Norge 2023 sitt høyeste organ.

Ordinært landsmøte avholdes hvert år innen utgangen av juni.

Møtet må kunngjøres minst en måned på forhånd. Saker til landsmøtet må være sekretariatet i hende senest tre uker før landsmøtet avholdes. Alle aktuelle dokumenter skal være tilgjengelige senest to uker før møtet. Landsmøtets vedtak er endelige.

3.2 Deltakelse og stemmerett

Alle hovedmedlemmer som har betalt kontingent for inneværende år kan etter fylte 16 år møte på landsmøtet med tale-, stemme- og forslagsrett.

Alle representantene i styret stiller på landsmøtet med stemmerett. Sekretariatet skal delta på landsmøtet med minst to representanter med stemmerett, hvorav den ene er daglig leder.

Lokallagene bør være representert med minst to personer med stemmerett.

3.3 Landsmøtets saksgang

Åpning

 1. Valg av ordstyrer
 2. Valg av referent
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Valg av tellekorps
 5. Årsmelding
 6. Fremleggelse av regnskap med revisorberetning
 7. Fremleggelse av budsjett
 8. Handlingsplaner,
 9. Medlemskontingentens størrelse
 10. Innkomne saker
 11. Valg av sentralstyre
 12. Valg av valgkomité
 13. Avslutning

Landsmøtet behandler saker som er nevnt i innkallingen. På ordinært landsmøte kan likevel spesielle saker, bortsett fra vedtektsendringer og forslag om oppløsning, tas opp til behandling hvis dette godtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer. Avstemmingen skal være skriftlig. Landsmøtet er vedtaksdyktige når minst 2/3 av de fremmøtte godkjenner at innkallingen.

Endringer av disse vedtektene krever 2/3 flertall. Valg og andre saker avgjøres med simpelt flertall.

3.4 Valg

Landsmøtet foretar valgene nedenfor. For å være valgbar må medlemskontingenten for inneværende år være betalt og vedkommende må være fylt 16 år. Kandidaten må være til stede ved valget eller ha levert skriftlig villighetserklæring. Denne kan være sendt per e-post.

Sentralstyret har sju representanter som velges på følgende måte:

 • Leder velges for to år hvert oddetallsår.
 • Nestleder velges for to år hvert partallsår.
 • 2 styremedlemmer velges for to år hvert partallsår.
 • 3 styremedlemmer velges for to år hvert oddetallsår3-5

3.5 Valgkomité

Valgkomité velges på følgende måte: Leder og to medlemmer velges for et år. Dersom flere enn én trekker seg, kan valgkomiteen i samarbeid med styret finne nye medlemmer.

Valgkomiteen legger frem forslag på kandidater til vervene. Forslagene sendes sammen med sakspapirene i henhold til § 3.1

Personvalg skal være skriftlige hvis det foreligger flere kandidater til et verv, eller hvis noen krever skriftlig avstemning.

3.6 Ekstraordinært landsmøte

Sentralstyret kan innkalle til ekstraordinært landsmøte, og må innkalle dersom minst 1/3 av hovedmedlemmene skriftlig krever det.

Ekstraordinært landsmøte behandler kun de saker som danner grunnlag for ekstraordinært landsmøtet.

Møtet må kunngjøres senest to uker på forhånd.

Kapittel 4

Sentralstyret

Sentralstyret overordnet nasjonalt ansvar for drift og utvikling av organisasjonen. Sentralstyret har sju representanter.

Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke stemmerett. Ingen av styremedlemmene kan ha et ansettelsesforhold.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når minst fire av medlemmene er til stede. Sentralstyret avgjør alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har leder, eventuelt nestleder, dobbeltstemme.

Sentralstyret har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar, og har hjemmel til å delegere dette til én person i sekretariatet.

Sentralstyret skal gjennomføre vedtak fattet av landsmøtet og kan ikke omgjøre vedtak fattet av landsmøtet, med unntak av budsjettjusteringer.

Sentralstyret skal forberede saker til landsmøtet og legge fram årsberetning og årsregnskap, sammen med revisjonsrapport. Det føres referat fra møtene til sentralstyret.

Det er styreleder i foreningen som innehar signaturrett.

Kapittel 5

Sekretariatet

Sekretariatet består av medarbeidere med et ansettelsesforhold i Angstringen Norge 2023. De har ansvar for organisasjonens daglige drift. Sekretariatet rapporterer til sentralstyret.

Kapittel 6

Lokallag

Lokallag som opprettes i Angstringen Norge 2023 forutsettes drevet av hovedmedlemmer, hvis mulig. Opprettelse av lokallag må godkjennes av sentralstyret.

Som medlem av et lokallag regnes alle medlemmer som er bosatt innen lokallagets distrikt.

Lokallagstyret rapporterer til sentralstyret.

Lokallagets navn skal være: Angstringen …….

6.1. Årsmøtet

Lokallagene må følge Angstforeningens vedtekter og handlingsplaner, og er ansvarlige for egen drift og organisering. Det skal nedsettes et styre i lokallaget for dette formålet. Sentralstyret kan gi dispensasjon fra reglene om årsmøte og styre i lokallaget. Dersom ikke annet er avtalt, uttaler lokallagene seg offentlig kun på vegne av seg selv. Lokallag kan søke om økonomiske tilskudd på kommune- og fylkesnivå, både fra offentlige myndigheter og fra private organisasjoner.

Hvis lokallag legges ned, overføres eventuelle økonomiske restmidler lokalt til kommune eller andre organisasjoner, eller til Angstringen Norge 2023.

Lokallagene rapporterer til sekretariatet og til sentralstyret

Kapittel 7

Oppløsning

Oppløsning av Angstringen Norge 2023 kan bare skje på ekstraordinært landsmøte med minst 3/4 flertall. hos delegatene. I innkallingen skal det gå klart fram hvilke alternativer som finnes og hvilke konsekvenser disse har.

Ved oppløsning skal eiendom og økonomiske midler disponeres i samsvar med organisasjonens formål.

Landsmøtet avgjør med simpelt flertall hvordan de nevnte ressursene nærmere skal fordeles og anvendes.