Velkommen til Angstringens internsider
Som igangsetter og kontaktperson finner du det du trenger her.

Kontaktperson

Du er en av våre verdifulle kontaktpersoner!

Vi setter stor pris på at nettopp  du er kontaktperson og frivillig i Angstringen. Det at du setter av tid til å bidra slik at Angstringen lokalt kan eksistere er en av de viktigste oppgavene  i Angstringen. Uten kontaktpersoner dør Angstringen lokalt ut.

Det kan variere på hvor mange henvendelser som kommer inn til Angstringen lokalt, men det er uansett viktig for hver av  de enkelte som tar kontakt at det er en person der som kan ta hånd om henvendelsene og guider de videre fra første kontakt  til de starter opp i en gruppe.

Vi anser det som viktig at du så langt det går, deltar på vårt digitale erfaringsforum for kontaktpersoner. Det kommer alltid invitasjon på e-post.

Her finner du det du trenger for å utføre de oppgavene du har.

Slik kommer du i gang

Når du starter som kontaktperson, får du utdelt en e-post adresse med stedsnavn@angstringen.no og et passord. Denne e-postadressen er egentlig en Google adresse, som gir deg tilgang til alle Google verktøy. Gjennom G-suite (Google sine verktøy), har du da tilgang til e-post, lagring, tekstbehandling, regneark osv.

For å få tilgang til e-posten og de andre verktøyene logger du på med følgende nettadresse: http://google.com/mail

Docks er tekstbehandling, Sheets er regneark, Drive er filbehandler/lagring.

Du finner alle Google-verktøyene ved å trykke her (oppe på høyre side):

Passord

Det kan være lurt å bytte passord en gang i året, eller med en gang hvis du mistenker at passordet har kommet på avveie. Bytt passord også når du tar over som ny kontaktperson.

Det er ett passord for tilgang til alle Google-tjenestene.

Du endrer passord ved å gå inn her (oppe på høyre side):

E-post

Husk å bruke blindkopi (Bcc), hvis du sender en felles e-post til flere deltakere. Mottaker du sender til, vil da ikke se hvem andre som er med på e-posten.

En god regel er å slette mail som er eldre enn ett år, hvis det ikke er spesielle hensyn for å lagre dette.

Lagring av informasjon

Vi anbefaler at Google Drive brukes hvis dere skal lagre kontaktinformasjon, bilder osv. Dette er «skybasert» lagring, dvs. at filene ikke er lagret på den lokalen pcen. Skulle noe skje med din pc eller den skulle blir borte, så ligger det ingen data lokalt på denne.

Du får tilgang til Google Drive kontoen sammen med e-posten og alle de andre Google-verktøyene når du får utdelt e-post kontoen.

Du finner Google drive også oppe til høyre her:

Nytt dokument

Når du lager et nytt dokument i Google Docs eller Sheets, så lagres disse automatisk i Google Drive. Google Drive fungerer som et vanlig filverktøy, og med «drag and drop».

Registreringssamtale

Det er viktig at det opplyses om og det godkjennes at både den lokale Angstringen og Angstringen Norge lagrer kontaktinformasjonen. Dette for at dere og Angstringen Norge kan innkalle og kontakte deltakere til f.eks. gruppestart, seminarer, nyhetsbrev, osv.

Det skal også opplyses om at deltaker har rett til å bli slettet slettes/anonymiseres fra våre registre, – når de selv måtte ønsker dette.

Når en gruppe er satt i gang, skal kontaktinformasjonen sendes til Angstringen Norge. 

Når en ny gruppe er satt i gang, skal kontaktinformasjonen sendes til Angstringen Norge. 

Skjema

Når en deltaker eller gruppe har gitt beskjed om at de ikke lengre er aktive, skal også Angstringen Norge informeres om dette. Dette for at kontaktinformasjonen vi sitter på skal anonymiseres.

Oversikt over deltakerne

Den lokale Angstringen kan selv velge å sitte på en oversikt over deltakere og grupper, men det er viktig at disse dataene slettes eller anonymiseres når deltaker selv gir beskjed om dette eller at man vet at en gruppe ikke lengre er aktiv.

For å lagre oversikt lokalt over deltakere, så anbefales det igjen at dere bruker Google sine programmer til dette. f.eks. Google Docs eller Google Sheets.

Taushetserklæring

Det er fint om dere beholder taushetserklæringen så lenge deltakeren er aktiv.

Har dere en oversikt over deltakere og grupper på f.eks. et regneark, så skal det være nok å ha en kolonne her hvor dere har registrer ok taushetserklæring er mottatt eller ikke. (se forslag til regneark over, for hvordan dette kan gjøres.)

Personvern (GDPR)

Deltakere skal informeres og det skal gis samtykke til at vi kan lagre kontaktinformasjon lokalt og at dette sendes til Angstringen Norge.

Deltaker har rett til innsyn, dvs. at de skal få vite hvilke data vi har registrert om personen.

Deltaker har rett til å få slettet/anonymisert data når de selv måtte ønske dette.

Skulle informasjon om en person komme på avveie, er det viktig å informere Angstringen Norge om dette, så vi sammen kan løse dette på best mulig måte.

Mot veggen

Ideer for å spre informasjon i lokalmiljøet

 • Heng opp plakater på f.eks. bibliotek eller butikk.
 • Del ut brosjyrer til f.eks. fastleger, psykologer.
 • Ta kontakt med en avis?
 • Fortell om oss til Rask Psykisk Helsehjelp i kommunen.
 • Snakk med universitet og høyskoler.
 • Dps

Plakat til Rask Psykisk Helsehjelp

Forslag til plakat som kan henges opp ulike steder. Trenger du en tilpasset, så lager kontoret den for deg.

Presentasjon Rask Psykisk Helsehjelp

Presentasjon som kan være et utgangspunkt hvis man vil fortelle om oss til f.eks. Rask Psykisk Helsehjelp i kommunen.

Forslag til hvordan du arrangerer et informasjonsmøte

 • Sett av sted, tid og dato og gi beskjed til Angstringen Norge.
 • Angstringen legger informasjon på Angstringen sin hjemmeside og lager en annonse på Facebook.
 • Ta gjerne kontakt med lokal presse ta f.eks. med en lokal deltaker som kan stå fram med sin historie.
 • Inviter gjerne politikere og fagfolk generelt og inviter de til informasjonsmøtet
 • Ta kontakt med Rask Psykisk helse eller DPS og fortell dem om informasjonsmøtet. Vi i Angstringen Norge blir gjerne med på et webmøte hvor vi kan informere dem nærmere om mulighetene for samarbeid. Se presentasjon og forlag til brev.
 • Henge opp laminerte plakater på strategiske steder.
 • Hold informasjonsmøtet. Se forlag til maler og film dere kan vise.
 • Registringsamtaler.
 • Oppstart av enten fysisk eller digital gruppe

Nyttige dokumenter

Intervjuskjema

Skjemaet du bruker når du har en registreringssamtale med en ny deltaker.

Veileder for å kalle inn en gruppe

Rutinger som kan være til hjelp når man kaller inn en ny gruppe til oppstart.

Dataverktøy og GDPR veileder

Komplett veileder finner du her. Sikkerhet og Google konto.

Ønsker du å publisere noe på Instagram og Angstringen Norge sin konto, så har vi laget en veileder her.